Regulamin serwisu internetowego www.Sklep.MultiPrint.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.sklep.multiprint.pl oraz sprzedaży za jego pośrednictwem.
2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.sklep.multiprint.pl jest firma MultiPrint.pl spółka cywilna Artur Baj, Michał Caban z siedzibą w Warszawie przy ul. Kobielskiej 69 U-2, o numerze NIP: 1132826720, REGON: 142680045, zwana w dalszej części „Drukarnią” lub „MultiPrint.pl”.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony www.sklep.multiprint.pl i określa zasady korzystania oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientami na odległość za pośrednictwem serwisu.
4. Informacje o produktach podane na stronie www.sklep.multiprint.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony produkt lub usługę za pośrednictwem strony www.sklep.multiprint.pl oznacza zawarcie umowy Klienta z MultiPrint.pl spółka cywilna Artur Baj, Michał Caban oraz akceptację niniejszego Regulaminu.
6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania do druku treści zabronionych przez prawo (propagujących przemoc, zniesławiające, naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich, pornograficzne, faszystowskie).
7. W przypadku naruszenia Regulaminu konto Klienta może zostać zawieszone lub usunięte.


§ 2. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - firma MultiPrint.pl Artur Baj, Michał Caban, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 113-282-67-20, REGON: 142680045
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem serwisu internetowego www.sklep.multiprint.pl.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z serwisu internetowego.
5. Serwis internetowy – zwany zamiennie „Portalem”, Stroną”, „Serwisem” „Sklepem”, - prowadzony przez MultiPrint.pl Artur Baj, Michał Caban pod adresem internetowym www.sklep.multiprint.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu internetowego.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia oraz ilości produktów.
13. Produkt – usługa lub produkt będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§ 3. Kontakt z serwisem internetowym

1. Kontakt z MultiPrint.pl jest możliwy poprzez adres e-mail: drukarnia@multiprint.pl, formularz kontaktowy na stronie lub telefon: 790 700 050.


§ 4. Zasady korzystania z Serwisu

1. W chwili zawarcia umowy Klient wyraża zgodę i akceptuje wystawianie, udostępnianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
4. Ceny w Serwisie podane są w polskich złotych w wartościach netto oraz brutto (uwzględniających podatek VAT).
5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym pakowanie, obsługa zamówienia oraz usługa pocztowa lub kurierska), o której Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia. Sklep nie ma wpływu na czas dostarczania przesyłek przez kurierów i pocztę.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie Sklepu.


§ 5. Założenie i usunięcie konta w sklepie

1. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.
2. Aby założyć konto w Sklepie należy zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza. W tym celu należy podać następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, telefon oraz zdefiniować hasło. W przypadku firm należy dodatkowo podać nazwę firmy i numer NIP.
3. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Logowanie do serwisu odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
5. Klient może usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres iodo@multiprint.pl. MultiPrint.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta, którego konto zostało usunięte oraz historii jego zamówień.


§ 6. Składanie zamówień

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym. Są one tworzone indywidualnie na zamówienie Klienta.
2. Przed dokonaniem zakupu Klient powinien zapoznać się z regulaminem.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Aby złożyć zamówienie należy:
a. zalogować się do Sklepu;
b. wybrać Produkt, określić jego parametry oraz nakład i dodać do koszyka;
c. wgrać plik, wybrać formę wysyłki, określić chęć otrzymania faktury oraz chęć ewentualnej zmiany nazwy nadawcy paczki.
d. W odpowiednie pole klient może wpisać kod rabatowy jeśli go posiada.
e. Po przejściu do potwierdzenia zamówienia należy wybrać adres do wysyłki. W tym miejscu Klient ma możliwość dodania komentarza do zamówienia. Po podaniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.
f. Po złożeniu zamówienia jest ono przekazywanie do „Poczekalni” w panelu klienta i oczekuje na opłacenie. Po opłaceniu zamówienia pliki klienta są przekazywane do weryfikacji.
g. Zamówienie można opłacić przelewem tradycyjnym lub za pomocą systemu płatności DotPay. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozliczania zamówień na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności. W tym celu należy skontaktować się z obsługą drukarni i podpisać odrębną umowę.
5. Klient jest zobowiązany do przesłania prawidłowych plików przygotowanych według specyfikacji serwisu www.sklep.multiprint.pl
6. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z rozpoczęciem jego realizacji, gdyż przed przystąpieniem do druku Klient jest zobowiązany do przesłania prawidłowo przygotowanych plików, które zostaną sprawdzone przez Weryfikatora.
7. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni w roku. Weryfikacja plików odbywa się w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Pliki sprawdzone przez weryfikatora do godziny 14:00 zostaną przekazane do produkcji w tym samym dniu roboczym. Aby Weryfikator zdążył sprawdzić pliki do godziny 14:00, klient zobowiązany jest do przesłania plików do godziny 12:00. MultiPrint.pl oświadcza, że standardowo pliki są akceptowane w tym samym dniu do godziny 14:00. W przypadku natężenia ilości zleceń czas ten może wynosić do 24 godzin.
8. Zamówienie do produkcji zostaje przekazane jeśli zostanie opłacone (pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie bankowym lub system DotPay potwierdzi akceptację transakcji) oraz Weryfikator zaakceptuje poprawność plików. O tym fakcie klient jest informowany mailowo.
9. Zamówienia opłacone i zaakceptowane przez Weryfikatora są przekazane do realizacji i nie jest możliwe ich wstrzymanie.
10. Produkty oferowane w Sklepie wykonywane są indywidualnie dla każdego Klienta, dlatego też niemożliwe jest anulowanie złożonego zlecenia.
11. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieprzekazania lub nieterminowego przekazania środków przez banki lub systemy płatnicze.
12. MultiPrint.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówień nieopłaconych w ciągu 30 dni.
13. W sprawie zamówień opłaconych, które z przyczyn niezależnych od drukarni nie mogą zostać realizowane lub ukończone (brak poprawnego pliku, brak wybranego sposobu dostawy lub błędny adres dostawy), drukarnia skontaktuje się po upływie 30 dni w celu wyjaśnienia sytuacji.
14. Klient, który anuluje zamówienie po jego opłaceniu lecz przed przekazaniem do realizacji otrzyma zwrot środków na konto w ciągu 14 dni roboczych. W tym celu zostanie wystawiona faktura korygująca.
15. Składając zamówienia w Sklepie klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej.
16. Terminy realizacji zamówień podawane są z uwzględnieniem dni roboczych.
17. Serwis sklep.multiprint.pl nie odpowiada za zawartość merytoryczną w przesłanych plikach oraz nie dokonuje korekty treści. W wypadku gdy naruszają one prawo, drukarnia może odmówić realizacji zlecenia.
18. Serwis nie archiwizuje plików klientów. Po upływie 30 dni pliki mogą zostać usunięte.
19. Z uwagi na specyfikę i dokładność maszyn produkcyjnych oraz procesy druku Klient składając zamówienie akceptuje:
a. różnica w wymiarach produktów przez wzgląd na tolerancję dokładności cięcia gilotyny może wynieść do 2 mm,
b. tolerancja odstępstwa przy falcowaniu i bigowaniu może wynieść do 2 mm,
c. tolerancja odstępstwa przy perforowaniu może wynieść do 2 mm,
d. tolerancja odstępstwa przy kładzeniu lakieru wybiórczego może wynieść do 1 mm,
e. tolerancja odstępstwa pasowania kolorów może wynieść do 0,2 mm
f. tolerancja odstępstwa ilościowa zamówionego i dostarczonego produktu może wynieść +/- 5 %.
g. pękanie i odpryski farby lub tonera na cienkich papierach (do 170 g/m) w miejscach falcowania. W celu uniknięcia pęknięć w miejscach łamów papieru, Klient powinien dla projektów z dużym pokryciem kolorystycznym wybrać gramaturę papieru powyżej 170 g/m, co w dużym stopniu ograniczy niepożądane zjawisko.
20. Ponieważ produkty przygotowywane są na indywidualnie zamówienie, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.


§ 7. Metody płatności

Oferowane metody płatności:
1. Przelewem na podany numer rachunku bankowego
2. Za pomocą systemu DotPay.pl
3. Na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem dla klientów posiadających podpisaną umowę w tym zakresie.


§ 8. Metody dostawy

Oferowane metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
1. Przesyłka kurierska przedpłacona.
2. Przesyłka kurierska pobraniowa.
3. Odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego.
4. Dostawa produktów poza terytorium Polski jest możliwa i wymaga indywidualnego uzgodnienia poprzez adres e-mail.
5. Przesyłki są wysyłane różnymi firmami kurierskimi i dostarczane w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego pod podanym adresem, kurier powinien ponowić dostawę w kolejnym dniu roboczym. W przypadku ponownej nieudanej próby dostarczenia, przesyłka wróci na magazyn skąd Kupujący będzie mógł ją odebrać. W przypadku zwrotu produktu do Nadawcy Klient może zostać obciążony kosztami paczki zwrotnej, jak i ewentualnego ponownego nadania.
6. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, warto aby Klient zaznaczył fakt ten na liście przewozowym podając datę i godzinę doręczenia.
7. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki od kuriera jest ona zwracana do Nadawcy na koszt Kupującego.


§ 9. Terminy i tryby realizacji zamówień

1. Termin realizacji zleceń jest liczony w pełnych dniach od momentu opłacenia i pozytywnej weryfikacji plików (pierwszym dniem realizacji jest pierwszy pełny dzień po złożeniu zamówienia i akceptacji plików przez Weryfikatora).
2. Zamówienia są realizowane i dostarczane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) Dni wolne od pracy (weekendy i święta) nie są wliczane w termin realizacji zleceń, jak i nie są w te dni dostarczane.
3. Termin realizacji podany jest na podstronie danego produktu jest terminem orientacyjnym, niezbędnym do realizacji danego produktu, który zostanie dochowany jeśli nie wystąpi żaden z czynników opóźniających realizację: (przerwa w dostawie eneregii, nagła zwyżka zamówień, awaria maszyny, klęska żywiołowa).
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Klienta nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania zamówienia.
5. Sprzedawca ma prawo od omówienia realizacji zamówienia w przypadkach:
a. treści przesłane przez Klienta naruszają prawo,
b. otrzymania zwrotnej wiadomości przez system pocztowy, że adres e-mail Klienta nie istnieje lub jest nieprawidłowy,
c. braku możliwości kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji poprawności i prawidłowości złożonego zamówienia,
d. braku zgodności wgranego pliku ze specyfikacją prawidłowego przygotowania plików serwisu sklep.multiprint.pl,
e. braku zaksięgowanej płatności za produkt, który powinien zostać przedpłacony.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności i prawdziwości zamówienia poprzez kontakt telefoniczny na numer podany przez Klienta podczas składania zamówienia w godzinach 7:30 – 19:00.
7. Klient ma prawo zgłosić wadę produktu w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru
8. W przypadku wybrania przesyłki kurierskiej lub pocztowej Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera lub Listonosza. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub braków ilościowych należy w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół uszkodzeń i skontaktować się z MultiPrint.pl. Sporządzony protokół jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
9. Odbiór przesyłki powinien być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego lub osoby upoważnionej do odbioru.


§ 10. Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia.
2. Zgłoszenie powinno zawierać opis stwierdzonej niezgodności oraz oczekiwania klienta.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie na podany w systemie adres e-mail.
4. Reklamacje rozpatrywane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
5. W trakcie postępowania reklamacyjnego Klient może zostać poproszony o dostarczenie lub odesłanie części lub całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
6. Z uwagi na specyfikę i dokładność maszyn produkcyjnych oraz procesy druku Klient składając zamówienie akceptuje dopuszczalne odchylenia opisane w § 6 pkt.19, które nie mogą być podstawą reklamacji.
7. Porównanie kolorów pomiędzy monitorem, a wydrukiem jest z zasady niepoprawne i przez wzgląd na odmienne przestrzenie barwne nie może być podstawą reklamacji. Monitory zazwyczaj wyświetlają barwy w kolorystyce RGB, a maszyny drukują w kolorystyce CMYK.
8. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby w jak najwierniejszy sposób odwzorować projekty Klientów, jednak z uwagi na zastosowanie w druku wielu maszyn, jak i technologii, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Sytuacja taka może nastąpić w momencie gdy zamówienie składa się z produktów wymagających odmiennych technologii druku lub jest wznawiane.
9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie rozpatrywane są w terminie zgodnym z regulaminami firm kurierskich (do 3 miesięcy) na podstawie protokołu szkody sporządzonego z kurierem w momencie odbioru przesyłki. Brak protokołu może być podstawą do odmowy uznania reklamacji.


§ 11. Prywatność i bezpieczeństwo

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie sklep.multiprint.pl jest MultiPrint.pl spółka cywilna Artur Baj, Michał Caban, ul. Kobielska 69 U-2, 04-371 Warszawa, NIP 113 282 67 20.
2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityki prywatności serwisu internetowego sklep.multiprint.pl” dostępnymi na stronie internetowej www.sklep.multiprint.pl, z którymi klient powinien zapoznać się i zaakceptować przed złożeniem zamówienia.


§ 12. Postanowienia końcowe

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zgadza się z jego zapisami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe, ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby drukarni MultiPrint.pl
3. Drukarnia MultiPrint.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu serwisie internetowym.